Du bes die Stadt

Bläck Fööss

{title: Du bes die Stadt}
{artist: Bläck Fööss}

{soc}
[G]Du bes die Stadt op die mir [D]all he [G]stonn, du häs et [Em]uns als Pänz schon [A7]an-je[D]donn.
[C]Du häs e [G]herrlich Laache [D]im Je[Em]seech, [C]du bes die [G]Frau die Rotz un [D7]Wasser [G]kriesch.
{eoc}
[D]Grau ding [Dmaj7]Hoor un su [Bm7]bunt die [D]Kleed, du häs [G]Knies in d'r [A]Bud doch die [D]Näjele [A]rut.
[D]Grell je[Dmaj7]schmingk un die [Bm7]Futt jet [D]breit - e [G]Jlöck dat dir dat [A]all jot [D]steiht.
[C] [B] [A]
{soc}
[G]Du bes die Stadt op die mir [D]all he [G]stonn, du häs et [Em]uns als Pänz schon [A7]an-je[D]donn.
[C]Du häs e [G]herrlich Laache [D]im Je[Em]seech, [C]du bes die [G]Frau die Rotz un [D7]Wasser [G]kriesch.
{eoc}
[D]Frech wie [Dmaj7]Dreck, doch et [Bm7]Hätz is joot, e [G]klei bische ver[A]dötsch, mit [D]nix jet am [A]Hoot.
[D]Jot je[Dmaj7]launt dat et [Bm7]bal schon [D]nerv - all [G]dat han mer vun [A]dir je[D]erv.
[C] [B] [A]
{soc}
[G]Du bes die Stadt op die mir [D]all he [G]stonn, du häs et [Em]uns als Pänz schon [A7]an-je[D]donn.
[C]Du häs e [G]herrlich Laache [D]im Je[Em]seech, [C]du bes die [G]Frau die Rotz un [D7]Wasser [G]kriesch.
{eoc}
{soc}
[G]Du bes die Stadt am Rhing, dem [D]graue [G]Strom, du bis ver[Em]liebt in dinge [A7]staatse [D]Dom.
[C]Du bes en [G]Jungfrau und en [D]ahle [Em]Möhn, [C]du bes uns [G]Mamm un du blievs [D7]ewig [G]schön.
{eoc}
[C]Du bes uns [G]Stadt un du blievs [D7]ewig [G]schön.

Automatisch formatieren

Im Song wurden keine Akkorde gefunden, vielleicht ist es kein ChordPro Format. Hier ist eine konvertierte Version...

Nein danke

Griffe definieren

Schließen

    Über diese Seite & Dank...

    UkeGeeks-NG is a fork of UkeGeeks.

    A simple ukulele songbook editor :)

    Original creator of the UkeGeeks project is Buzz Carter. He made the Scriptasaurus engine and the Song-a-matic editor, as well as the ugsphp site.

    UkeGeeks-NG contributors : BloodyBowlers, Louis-Coding.